Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä
Fabrica Oy Oy, Y-tunnus 1958361-3, Pellavantori 2, 33100 Tampere
Yhteyshenkilö: Anu Gröning, Puh. 050 5020180, Email: [email protected]
Rekisterin tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää Fabrica Oy:n markkinointiin sekä asiakas- ja yhteistyökumppaniviestintään. 
Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja luovutetaan tilitoimistolle palkka-/palkkiomaksatusten hoitamista varten sekä työterveyshuollolle. Tiedot toimitetaan salattua yhteyttä käyttäen. Henkilötietoja voidaan pyydettäessä luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille. Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta Fabrica Oy ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Rekisteri on tallennettu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Rekisteröidyt henkilöryhmät
Henkilöllä on tai on ollut Fabricaan olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä ja yrityksistä:
– Nimi
– Rooli organisaatiossa
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Yritys/organisaatio
– Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
– Yrityksen yhteystiedot
– Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot saadaan, kun Fabrica aloittaa/on aloittanut yhteistyön henkilöiden/yritysten kanssa ja tekee
yhteistyötä heidän kanssaan. Henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista
vastaavista julkisista ja yksityisistä rekisterinpitäjien rekistereistä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Fabrican yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin
rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä eikä säilytetä EU:n ja ETA:n ulkopuolella, mikäli näin tehdään, niin siirrossa ja
säilytyksessä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia ehtoja. Mahdollinen tietojen siirto
Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen EU-U.S. Privacy Shield –sopimuksen asettamin ehdoin.
Rekisterin suojaus
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.Digitaalinen aineisto säilytetään hyödyntäen teknistä tietosuojaa, jolla huolehditaan siitä, että syötetyt tiedot
säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määritetyillä Fabrican työntekijöillä
on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.
Rekisterin tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton ja
pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä es. omakohtaisesti allekirjoitetulla tai
vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.
Tiedon oikaisu
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat,
puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä edellyttäen, että poistettavaksi
pyydettyjen tietojen säilyttämiseen ei ole esim. juridista tai lakisääteistä tarvetta tai velvoitetta.
Mikäli rekisteröity on tyytymätön toimintatapaan ja ratkaisuihin tietosuojan osalta, hänellä on valitusoikeus
valvontaviranomaiselle.
Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle
72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän
ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.
Lisätietoja
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Rekisterin ylläpitäjään.
Tietosuojaseloste päivitetty 24.5.2018